EN

písek seyček architekti

Sportovní hala Písek

Kategorie: Veřejné & komerční stavby
Název: Víceúčelová sportovní hala Písek
Lokace: Burketova, Písek
Fáze: Studie
Autoři:

Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,

Ing. Jan Krauz

   
Datum: 2007

Charakteristika

Objekt je orientován v ose sever-jih, a to jak hmotně, tak provozně. Hlavní vstup pro návštěvníky je umístěn v severní části, vstup pro sportovce je pak umístěn z jihu.

Poloha stavby byla určena výškovými poměry na daném pozemku. Aby bylo docíleno zamýšleného přímého provozního napojení prvních dvou podlaží na dané přístupové komunikace, byla stavba umístěna jižněji na pozemku, v místě s rovnoměrným spádem terénu, paralelně se severo-jižní komunikací v centru areálu. Tak bylo dosaženo požadovaného výškového rozdílu terénu mezi úrovněmi těchto podlaží. Tato optimální návaznost na okolní terén současně podtrhuje vlastní výraz objektu. Umístění stavby podél vnitřní komunikace navíc umožňuje zachovat a rozšířit stávající zeleň na západní straně pozemku.

V návaznosti na umístění parkovacích stání jsou řešeny v rozdílných úrovních hlavní vstupy do objektu. Vzniká tak spojnice mezi vstupem pro sportovce a vstupem pro diváky. Tím je definována diagonála, hlavní směr pohybu lidí od vstupu k hrací ploše. Ta je centrem. Hmota objektu pak jako jeden kompaktní celek toto centrum obepíná a vytváří potřebný prostor. Takto vzniklý objem reaguje na okolí, hlavní severní průčelí se orientuje k přilehlé komunikaci (ulice Burketova) a za ní stojícím objektům (budova lesní školy). Na jižní straně se pak navržený hala výrazně sklání k dalším objektům areálu a k areálu jako takovému. Celá hmota objektu díky lomům ve střešní rovině zbytečně nenarůstá, ale zarputile respektuje tvarování terénu. Budova tak zůstává blízká lidskému měřítku. Navíc se stává dynamickou. Dynamika vnitřního dění, dynamičnost sportu, je zevnitř přenesena ven, do vnějšího výrazu budovy připomínající ostrými hranami hroudu či opracovaný kámen. Budova tak může motivovat, probouzet chuť k pohybu. Tento výraz dále umocňují navržené osvětlovací pásy na přechodu mezi střechou a stěnou a „průzor“ v jižním průčelí ve 2.np. Tímto okenním otvorem je propojeno prostředí haly s prostředím navazujícího areálu (fotbalová hřiště).

Celkové hmotově nepříliš členité jednoduché tvarové a materiálové řešení budovy s absencí jakýchkoliv drobnějších detailů podtrhuje výsledný vzhled a dynamiku budovy.

Sportovní hala Písek
Sportovní hala Písek Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Veřejné & komerční stavby