EN

písek seyček architekti

Český Brod

Kategorie: Urbanismus
Název: Český Brod - lokalita s řadovými domy
Lokace: V Lukách, Český Brod
Fáze: Realizace
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2005–

Charakteristika

Základní urbanistický návrh řeší napojení a zokruhování komunikací celého areálu tak, aby se obslužně propojily s okolní zástavbou a vytvořily funkční dopravní strukturu města. Hlavní komunikační osa rozděluje pozemek na dvě části. Komunikační osa se napojuje na stávající vjezd ze Sportovní ulice a končí na ni kolmou nově navrženou komunikací. Kolmá komunikace ústí do ulic V lukách a Pod malým vrchem. Na hlavní osu se také napojují pěší komunikace v zelených pásech, které ještě dále dělí plochu navrhované lokality na šest bloků. Jednotlivé bloky jsou zastavěny 67 řadovými domy několika typů. Napojení hlavní komunikační osy z ulice Sportovní zásadně determinuje dělení a velikost jednotlivých stavebních parcel. Systém je navržen tak, že „hlubší“ parcely podél ulice V lukách jsou rozčleněny na pozemky o šířce 7m a velikosti cca od 239 m2 do 265 m2. Na těchto parcelách je použitý řadový dům obdélníkového tvaru - typ A obohacený o několik podtypů. Dvě krajní parcely mají z důvodů odstupových vzdáleností od sousedních pozemků vetší velikost - 517 m2 a 342 m2. Na druhé straně podél ulice Pod malým vrchem, kde jsou parcely „mělčí“, je dělení pozemků změněno na šířku 10m o velikosti parcel cca od 242 m2 do 353 m2, na těchto parcelách je použitý řadový dům půdorysného tvarování písmena L – typ B, taktéž obohacený o několik podtypů. Finální rozdělení areálu do šesti bloků je řešeno především z důvodů prostorového členění řadových linií u objektů tak, aby nevytvářely jednolitou zástavbu podél celého území. Ve výsledném řešení je navrženo 7 podtypů řadových domů, které mají přispět k dalšímu členění a pestrosti v celé lokalitě.

Navržené komunikace jsou obousměrné, 6m široké. Oboustranné chodníky mají 2m šířky. Součástí chodníků je veřejná zeleň ve formě stromů. Komunikace pro pěší charakterizují organické linky pěšin, zeleň a vybavenost / lavičky, dětské atrakce /, které záměrně narušují jinak stroze účelný a funkčně pravoúhlý systém zástavby. Šířka relaxačních zelených pásů pro pěší je 10 m.

Důležitý aspekt zapracování zelených ploch do celého území / stromy, keře, trávníky / se projevuje ve veřejných prostranstvích viz. komunikace a zelené pásy pro pěší a také v soukromých částech v rámci předzahrádek objektů a samotných vnitřních zahrad. Jedním z prvků charakterizující výraz areálu jsou otevřené předzahrádky u všech parcel. Absence klasického vymezení pozemku plotem, dává území jiný prostorový náboj, především opticky zvětšuje a přirozeně propojuje komunikační veřejné zóny s prostory soukromými.

Navrhované řešení se snaží propojit lokalitu s okolím a přitom vytvořit ucelené, kompaktní území pro bydlení.

Architektonicko-urbanistické řešení celé lokality a objektů na ní vychází z racionálního pravoúhlého systémů, který umožňuje snadné opakování. Opakování je narušováno jemnými změnami, které vylučují problém stereotypu a unylosti. Změny se týkají půdorysného posunu jednotlivých objektů navzájem, měnící se sklon střech, umístění krytého stání, barevnost fasád atd. Všechny objekty jsou zakončeny pultovou střechou s mírným sklonem ke komunikaci nebo do zahrady / dle daného podtypu /. Každý objekt obsahuje jedno kryté stání a druhé alternativní stání na pozemku, dále terasu v rámci zahrady.

Český Brod
Český Brod Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Urbanismus