EN

písek seyček architekti

Komorní Hrádek

Kategorie: Urbanismus
Název: Lokalita RD Komorní Hrádek
Lokace: Chocerady, okres Benešov
Fáze: Studie
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2016

Charakteristika

Nová parcelace pozemků pro jednotlivé rodinné domy byla navržena do čtyř souběžných pásů kopírující průběh vrstevnic jako i delší hranice pozemku. Zjednodušeně se dá orientace pásů také popsat ve směru osy východ-západ. Toto uspořádání je doplněno dvěma paralelními liniemi komunikací, kdy každá obsluhuje dva pásy pozemků, po každé své straně jeden. Komunikace jsou na západním a východním okraji propojeny příčnou komunikací, čímž vzniká výhodné zokruhování. Samotné pásy jsou děleny na parcely rodinných domů, respektive na parcely jednotlivých polovin dvojdomů tak, že hranice mezi pozemky byly navrhovány kolmo k uliční čáře, komunikaci, čímž je umožněno bezproblémové osazení dvojdomem pravoúhlého půdorysu i zachování průběžné uliční čáry. Samozřejmě není podmínkou v těchto pásech realizovat pouze dvojdomy, pozemky je možné spojovat a osazovat pak jednotlivými rodinnými domy v podobném uspořádání jako uvažované dvojdomy. Princip možného spojování je určen označením pozemků, kdy je možné spojovat pouze pozemky „A“ a „B“ stejného čísla. Aby byl zajištěn co největší odstup jednotlivých domů a tím i dostatek soukromí případně výhled do okolí, bylo dělení pásů vzájemně posunuto, aby domy byly navzájem umísťovány v lokalitě střídavě. Díky tomuto rozmístění vzniká atraktivní, rovnoměrné osazení lokality domy.

Parcely v jednotlivých pásech jsou rozměrově navrženy tak, že zahrady domů jsou uvažovány vedle domu, nikoli jak bývá u podobného typu zástavby běžné při pohledu od komunikace „za domem“. Tím je v tomto případě zajištěno, že nevzniká žádná parcela s převážně severní orientací zahrady, všechny zahrady jsou tak kvalitně osluněny a je možné je dělit spíše na východní a západní. Tímto řešením uspořádání domu a zahrady na parcele vzniká rovněž větší odstup mezi vedle stojícími domy, shlukování zahradních částí vytváří větší plochy zeleně a volnější průhledy zástavbou. Průhledy a kontakt s okolím jsou mimoto positivně podpořeny umístěním pozemků po vrstevnicích, čímž vzniká výškové odstupňování jednotlivý pásů dle elevace terénu.

Výše popsané příčné komunikace jsou odsazeny od okrajů řešené parcely a vyčleňují tak oddělené prostory, podél západní hranice jako odstup od zde probíhající komunikace druhé třídy volný zelený pás, podél východní hranice pak pruh větších pozemků určených pro jednotlivé rodinné domy, blízkou polohou k lesu nejatraktivnější.

Ve východní části řešené parcely v ochranném pásu lesa je pak vyčleněna část pozemku jakožto veřejné prostranství, kde je možné realizovat dětské hřiště, v komunitním či obecním režimu pak i další vybavenost.

Komunikace je v místě napojení na silnici druhé třídy navržena jako obousměrná, dvoupruhová. Dále v lokalitě pak plynule přechází v obousměrnou jednopruhovou komunikaci s návrhovou rychlostí 30km/h s parkovacím pásem podél vnitřního okraje okruhu komunikace, částečně využívaným pro parkování vozidel návštěv, více pro umístění veřejné zeleně a uličního osvětlení a pro vyhýbací zálivy. Podél parkovacího pásu probíhá ještě chodník, na druhé straně vozovky pak odstupový zelený pás.

Komorní Hrádek
Komorní Hrádek Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Urbanismus