fotografie
LOKACE: OPAVA
FÁZE: STUDIE VYUŽITELNOSTI
AUTOR: KCARCHITECTURE & PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI

Vytvoření hlavního vstupu do obchodního centra skrz budovu Breda nebylo možné řešit pouze architektonicky, ale bylo nutné ve stávající urbanistické struktuře vytvořit adekvátní přístupový prostor ústící do samotného vstupu. V současné době před hlavní jižní fasádou Bredy probíhá ulice U Jaktařské brány, která tvoří bariéru přístupu a odděluje budovu Bredy od samotného náměstí. Tuto ulici jsme proto odklonili v rámci pozemků města a vytvořili kvalitní přístupový prostor. Nové náměstí nabízí možnost setkání a shromažďování. Parter je upraven a zkvalitněn použitím zeleně a vodních prvků. Hlavní vstup do OC Breda je pak centrálně umístěn uprostřed jižní fasády. Fasáda je maximálně otevřena a prosklena v rámci parteru. V pravé části hlavní fasády je umístěn přístup do vyšších pater budovy. Zásobování obchodů je zabezpečeno z ulice Pivovarská a zásobování 3np -6np přes dvůr z ulice Na Valech. Samotná architektura vstupu vychází z typického vertikálního prvku pilířů původní fasády. Tato skleněná struktura zabezpečí nejen samotný akcent vstupu, ale také umožní umístění reklamy názvů obchodů... V rámci přestavby domu Breda došlo k vyčištění stávajících nenosných konstrukcí tak, aby prostor byl vzdušnější a flexibilnější. Nosná železobetonová konstrukce v tomto směru neklade žádné překážky a proto největší komplikací využitelnosti zůstává hloubka budovy spojená s nedostatkem kvalitního denního osvětlení prostor. Tento nedostatek není podstatný v rámci využití prostor pro původní účely obchodního domu, avšak pro jiné funkční využití je zapotřebí tento aspekt řešit. Využití spodních pater navazuje na obchodní patra OC původního pivovaru. Funkce obchodního centra rozvinutá podél přízemí do sousedního 1np a 1pp reprezentuje zcela veřejnou funkční náplň. Směrem k vyšším patrům se pak funkce veřejná postupně redukuje a mění na funkci smíšenou-poloveřejnou, až na samém vrcholu budovy na zcela privátní. Třetí nadzemní patro je částečně využito pro přidružené služby (např. spa či wellness charakteru) - poskytující služby jak veřejnosti tak hostům hotelu. Zároveň však v případě zájmu slouží jako rezerva pro růst obchodního centra, nebo naopak pro růst hotelového provozu. Zbylá část třetího patra je pak využita pro hotelové pokoje, které také naplňují 4np a 5np. V 6np pak zcela dominuje privátní funkce bydlení. Toto pozvolné stupňování poskytuje do budoucna flexibilitu ve změně poměru funkcí celé budovy...
fotografie
LOKACE: HLOUBĚTÍN, PRAHA 14
FÁZE: STUDIE - OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ

Navržený objekt je uvažovaný s primárně administrativní a komerční funkcí. Návrh se nachází v možné rozvojové zóně na východní straně námi řešeného Jižního náměstí Nového Hloubětína u ulice Chvalská. V současné době se v těchto místech nachází nevhodně umístěný objekt prodejny drogerie. Navržený objekt je koncipován jako vhodnější náhrada stávajícího objektu a to tvarově, funkčně i kapacitně. Nový objekt objemem své nadzemní části jasně vymezí náměstí z východu a bude přiměřeným a koncepčně vhodným partnerem stávajících objektů, ať již na samotném náměstí, tak i v širších vazbách, jak je patrné z analýzy výškových hladin zástavby. Obdobnou městotvornou funkci plní navržený dům i na své východní straně, kde s ostatními stávajícími stavbami jasně určuje vhodné měřítko prostoru Chvalské ulice. Nový objekt je uvažován s volně průchozím parterem tak, aby nenarušoval hlavní komunikační toky. Nadzemní část výrazně graduje směrem k ulici Poděbradská, čímž vzniká dialog s věžovou stavbou situovanou na druhé straně této ulice stejně jako se vzdálenějšími věžovými stavbami situovanými na jih od náměstí. Návrh dále počítá s tím, že případná dostavba objektu Penny Marketu by byla navržena s podobnou gradací k Poděbradské ulici. Tím by nové objekty vytvořily výraznou vstupní "bránu" do náměstí a vizuálně prezentovali důležitost místa jakožto lokálního centra... Objekt je navržen s celkem šesti nadzemními podlažími, která však už od čtvrtého podlaží výrazně uskakují, což mimo jiné otvírá velké možnosti k vytvoření zelených relaxačních ploch na otevřených terasách. Rychlým uskakováním podlaží je pak snížen vliv nové stavby na dostatečné osvětlení a oslunění stávajících okolních staveb. První podlaží je jakožto parter řešeno rozvolněně, je rozděleno na dvě základní hmoty, které proti vnějšímu obrysu vyšších podlaží uskakují svojí fasádou lehce dovnitř půdorysu. První podlaží se takto tvarově vymezuje od zbytku nadzemní části domu. Odlišení parteru do zbytku domu demonstruje i rozdělení funkcí, kdy v parteru jsou uvažovány služby a obchodu, zatímco ve zbytku nadzemní části primárně kancelářské prostory. Pro podpoření tohoto odlišení jsou i fasády prvního podlaží řešeny proti ostatním podlažím s materiálovou odlišností jako celoskleněné, což navíc lehkou konstrukcí a umožněným průhledem výrazně celý parter dále odlehčuje. Obě dvě hmoty přízemí se mimo to svým půdorysem přizpůsobují základním pěším komunikačním tokům, dům tak netvoří překážku, chodci jím naopak mohou volně proudit. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou navržena se shodným téměř obdélníkovým půdorysem o základních rozměrech cca 19 x 58 m. Jak již bylo řečeno, tento půdorys přesahuje přes půdorys 1.np a je to de facto základní půdorys nadzemní části. Čtvrté podlaží zabírá cca 1/2 plochy tohoto podlaží, páté podlaží 1/3 a poslední podlaží zabírá svojí ploch ou už jen 1/4 půdorysu základního půdorysu. Řešení fasády nadzemní části nad parterem by mělo zdůrazňovat tvarování této hmoty a v kontrastu s lehkým parterem tak vytvářet zajímavý kompoziční efekt. Objekt má dále dvě podzemní podlaží. Ta proti půdorysu nadzemní části zabírají zhruba dvojnásobnou plochu a slouží výhradně pro umístění podzemních garáží, vedle toho i pro zázemí objektu. Objekt je uvažován jako železobetonová monolitická primárně skeletová konstrukce.
fotografie
LOKACE: PRAHA 4
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

// KARLINIE:: /2010 -
fotografie
LOKACE: NEGRELLIHO VIADUKT, PRAHA 8 - KARLÍN
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

Studie veřejného prostoru zahrnutá do projektu Městské zásahy - Praha 2010.
fotografie
LOKACE: TUCHOMĚŘICE
FÁZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: MGR.ING.ARCH. WIESLAW KUBICA, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ, BC. JAKUB CHOBOTSKÝ

Navržená stavba je rozdělena na tři základní hmoty. Každá tato hmota má svojí funkci a tvarově víceméně vycházela z potřeb této funkce. Dominantní hmota obj. A je čtvercového půdorysu orientovaného cca k světovým stranám. Na objekt pak přímo navazuje směrem na sever podlouhlá hmota obj.B a ze západu přes spojovací krček s hlavním vstupem a schodištěm pak pod úhlem cca 33° hmota obj. C. Hlavní vstup do objektu je navržen v místě spojovacího krčku mezi obj. A a obj. C. Obvodové konstrukce tohoto krčku včetně střechy jsou řešeny ze skleněné strukturované fasády s hliníkovými rámy na ocelové konstrukci. Krček slouží jako hlavní komunikační prostor pro zákazníky a zaměstnance autosalónu v 1.np obj. A a administrativy a služeb motoristům v obj. C. V zádveří navazujícím na hlavní vstup je umístěno okénko vrátnice s ostrahou. Dále je v objektu navrženo hlavní schodiště a výtah pro přepravu osob. Objekt A je řešen jako hlavní a dominantní dvoupodlažní hmota o výšce 8,55m čtvercového půdorysu o rozměrech cca 28,6m x 24m, s plochou střechou. Toto řešení vychází z charakteru dvou, v něm umístěných, hlavních provozů stavby a to autosalón v 1.np a restaurace ve 2.np. Oba provozy jsou orientovány na zákazníka a mají potřebu vytvoření odpovídajícího prostoru. Objekt B, jakožto prostor pro autoservis je navržen jako jednopodlažní velkorozponová hala bez vnitřních podpor podlouhlého obdélníkového půdorysu o rozměrech 43,6m x 23,7m (31,2m) se sedlovou střechou mírného sklonu s výškou hřebene 5,91m. Hmota obj. B. přímo navazuje na severní fasádu obj. A. Objekt C o půdorysných rozměrech cca 36m x 18m je řešen obdobně jako obj. A jako dvoupodlažní hmota o výšce 8,55m , cca obdélníkového půdorysu se seříznutým jedním rohem (v místě spojovacího krčku), s plochou střechou. Jak již bylo popsáno výše, navazuje ze západu na spojovací krček jakožto hlavní komunikační prvek a to pod úhlem cca 33°. Objekt je navržen podle potřeb v něm umístěných provozů, konkrétně služeb motoristům v 1.np a administrativy ve 2.np, což vedlo k vzniku rozdílů v navržených půdorysech jednotlivých pater. Půdorys 2.np směrem k severozápadu přesahuje půdorys 1.np cca o 5,0m. Objekt je z důvodu zvýraznění dominantního postavení obj. A řešen jako celistvá hmota s jednolitým povrchem...
fotografie
LOKACE: TŘÍDA SPORTOVCŮ - SLETIŠTĚ, KLADNO
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECH, ING.ARCH. FRANTIŠEK MÜLLER, PATRIK FIKAR

Návrh interiérů a výtvarné řešení zrekonstruovaného krytého bazénu a přístavby pavilonu vodních atrakcí v Kladně, který byl navržen v ateliéru Albrecht & Müller architekti. Práce zahrnovala navržení informačního systému, rozmístění a barevné řešení dlažeb a mozaik, typografie nápisů na fasádách a další.
fotografie
LOKACE: TŘÍDA TGM, KLADNO
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECH, ING.ARCH. FRANTIŠEK MÜLLER, PATRIK FIKAR

Prostor vymezený z jihu fasádami domů na pěší ulici, ze severu pak hmotnou budovou školy se solitérem barokní diezenhoferovské centrály, je výjimečný svou funkcí i prostorovými vazbami. Je to místo, kde se uprostřed živé obchodní třídy vyskytují budovy tak nekomerční, jakými jsou budova školy a kaple. Vzdělání a duchovní spočinutí. Zároveň jde o místo, kde se ulice rozšiřuje a vytváří plochu, kterou lze vnímat jako malé náměstí, zklidňující tempo honby za hmotnými statky. Významná, pro Kladno patrně nejvýznamnější barokní architektura zasluhuje i významnější řešení jejího prostředí. Proto plochu odlišujeme už v použité dlažbě s mírným výškovým rozdílem, který zbrzdí i projíždějící vozidla. Komunikační proudy zůstanou nadále patrné, ale řešením parteru je jasně naznačeno, že chodec je zde prioritní. Výtvarným prvkem, který umocňuje duchovnost či mystičnost místa se stávají sluneční hodiny umístěné do pomyslného těžiště uvolněné plochy (přesazením vzrostlých tisů, které nyní brání vnímání prostoru jako celku). Hodiny, které ve slunných dnech měří čas za pomocí vesmírného pohybu, za soumraku důmyslným systémem svítidel zapuštěných v zemi. Ukazatel času je podpořen také vodním prvkem (čas plyne jako voda).
Prostor s odpočinkovou funkcí je vybaven různými typy sezení - stupňovité kaskády s částečným ozeleněním (zákoutí v severozápadním cípu), klasické lavičky (podél komunikace), kruhové lavice v atriu školy. Atrium školy může sloužit jako školní dvůr ke krátkodobému odpočinku, ve kterém je počítáno s uzavřením ( případně i mobilním zastřešením ) pro pořádání různých akcí. Prostor tohoto nového náměstí je komunikačně propojen pěší stezkou k zámeckému areálu s medvědáriem. Tato skutečnost je zpracována v řešení dlažby a prvků výtvarně řešených směrovníků. Projekt náměstí bude doplněn řešením osvětlení běžného i slavnostního a nasvícení architektury kaple. Významnou součástí řešení je citlivé zapojení zeleně, kombinace kvalitních materiálů dlažeb (kámen), použití atypických prvků mobiliáře (nerez).
fotografie
LOKACE: PRAHA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. MILAN MALÍK

Osobitost, symbolika, variabilita, respekt, propojení, systém, budoucnost = KIA.
- prodej 500 vozů ročně; obsahuje: autosalon + vlastní servis a sklad, zastupitelství KIA MOTORS v ČR, centrální sklad pro ČR; lokalita: rovinný pozemek obdélníkového tvaru, volné prostranství; celková plocha areálu cca 10 000m2
fotografie
LOKACE: PÍSEK
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING. JAN KRAUZ, ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

...v návaznosti na umístění parkovacích stání jsou řešeny v rozdílných úrovních hlavní vstupy do objektu. Vzniká tak spojnice mezi vstupem pro sportovce a vstupem pro diváky. Tím je definována diagonála, hlavní směr pohybu lidí od vstupu k hrací ploše. Ta je centrem. Hmota objektu pak jako jeden kompaktní celek toto centrum obepíná a vytváří potřebný prostor. Takto vzniklý objem reaguje na okolí, hlavní severní průčelí se orientuje k přilehlé komunikaci (ulice Burketova) a za ní stojícím objektům (budova lesní školy) . Na jižní straně se pak navržený hala výrazně sklání k dalším objektům areálu a k areálu jako takovému. Celá hmota objektu díky lomům ve střešní rovině zbytečně nenarůstá, ale zarputile respektuje tvarování terénu. Budova tak zůstává blízká lidskému měřítku. Navíc se stává dynamickou. Dynamika vnitřního dění, dynamičnost sportu, je zevnitř přenesena ven, do vnějšího výrazu budovy připomínající ostrými hranami hroudu či opracovaný kámen. Budova tak může motivovat, probouzet chuť k pohybu. Tento výraz dále umocňují navržené osvětlovací pásy na přechodu mezi střechou a stěnou a "průzor" v jižním průčelí ve 2.np. Tímto okenním otvorem je propojeno prostředí haly s prostředím navazujícího areálu (fotbalová hřiště). Celkové hmotově nepříliš členité jednoduché tvarové a materiálové řešení budovy s absencí jakýchkoliv drobnějších detailů podtrhuje výsledný vzhled a dynamiku budovy.
// T-ZONE:: 09/2006
fotografie
LOKACE: DVORANA, PŘÍZEMÍ A PROSTORY VYUŽÍVANÉ VILLAGE CINEMAS, PRAHA - SMÍCHOV
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. MILAN MALÍK, MGA. VÍT PLESNÍK

Děje se to v digit... T-Music ; T- Movies ; T- Games ; T - Stores ; T- Place.
Idea představuje originální koncept možností relaxace "mladých" v městském prostředí, reprezentované polyfunkční budovou v centru metropole. Ta je přizpůsobena požadavkům a záměru tvůrce, vytvořit soubor trvalých i mobilních prostředí. Ty mají naplnit možnost prezentace společnosti spojenou doprovodnými akcemi, autogramiádami, koncerty, sportovními událostmi, ale třeba i beneficiemi, firemními setkáními, nebo podporou různých kampaní. Trvalá prostředí - bar, klub, kino, obchod, herna, stálá prezentace firmy Mobil - koncert, autogramiáda, beneficie, sportovní a kulturní událost, kampaň, firemní akce, prezentace firmy Zejména mobilita prostředí může býti hlavním přínosem, v němž je prostor pro prezentaci silné a kreativní společnosti, jenž chce poutat a neustále překvapovat své zákazníky. V něm se děje určité sdělení, jemuž je podřízena náplň i scéna, ve které se odehrává. Scény jsou tvořeny pro krátkodobé trvání. Jedná se o hodiny, maximálně dny.
Je zde návrh na vytvoření mobiliáře, jenž je kulisou performancí a zároveň i ochranným elementem interiérů a exteriérů budovy, kde akce probíhají, a zvláště prostor veřejných, jenž jsou společné i pro jiné uživatele. Tento pak koresponduje s trvalými prostředími a je jejich doplňkem. Prostředky, jimiž je toto možné dosáhnout, by se měli opírat o současné tendence v architektuře, designu a technologiích, jenž napomohou sjednotit orientaci k určité cílové skupině, pro niž jsou vlastní, a z těchto důvodů jej bude vyhledávat a opakovaně navštěvovat. Řešení, jež vychází z pěti T a je patrné z návrhů ve vizualizacích má zásadní poslání. Moto - děje se to v digit - vychází z kubického prostoru dvorany a na ni navazující prostředí v interiérech budovy. Dvorana je řešena uzavřením shora mobilní střechou, polepy fasád ve firemních barvách plus umístění stálých reklamních ploch. Tímto se vytvoří 3D digit, na který navazují další úpravy. (Stálý objet uvnitř dvorany s multifunkčním využitím, fragmenty skateparku, využití reklamy a prezentace skrz multimédia, obchody, kluby, herna, kino atd. viz vizualizace).
Toto prostředí by mělo být dostatečně dynamické, svěží a odvážné, stejně jako zadání, jenž jsme obdrželi ke zpracování pro posouzení k jeho realizaci.
fotografie
LOKACE: PLZEŇ - ZÁPADOČESKÝ KRAJ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. ROBERT DAMEC

Základním koncepčním návrhem bylo vytvořit kultivovanou směsici tvarů, barev a materiálů mezi sebou navzájem komunikujících tak, aby podtrhly pestrý a spletitý život, který je sestaven z obdobných fragmentů jenž se neustále vyvíjí a vrství. Tak jako osudy lidí, pro které by byla tato stavba druhým domovem. Měla by umět nabídnout širokou škálu možností a úrovní bytí. Řešený návrh chce být jednoznačným postojem ke svému okolí. Snaží se být protiváhou okolní pravoúhlé zástavby, a proto se zde objevuje v podobě. Výrazným prvkem návrhu je "hlavní" objekt ve tvaru válce, do kterého je vklíněno komunikační jádro propojující všechny objekty a podlaží. Návrh klade důraz na propojení objektu a okolí - zahrady. Propojení a prolínání interiéru s exteriérem symbolizuje komunikaci mezi tělem a duší. Pro maximální využitelnost zahrady je jedna hmota vynesena na podporách, aby nebránila průchodu uživatelů a neubírala prostoru parkovým úpravám, které považujeme za velký bonus v řešené lokalitě. Zahrada by měla vytvořit intimní a klidné prostředí, které odizoluje obyvatele od okolní nevlídné zástavby. Záměrem návrhu je také vytvořit kontrast z okolní zástavbou. Důvodem je pocit z neosobnosti a unility stávajícího prostředí. Předpokládáme, že budoucí klientela se bude hojně hlásit k jasnému a osobitému výrazu, který navíc bude schopen lehce absorbovat možné budoucí změny - např. další vrstvení. S tímto případem návrh počítá. Hlavní objekt "válec" se může nastavovat o další patra, což naznačují vytrčené fasádní lamely nad úrovní střechy. Řešení by mělo především evokovat pocity svobody a hravosti, které budou předpokladem pro kvalitní život našich seniorů.
fotografie
LOKACE: KLADNO
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECH, ING.ARCH. FRANTIŠEK MÜLLER, PATRIK FIKAR

Výtvarné ztvárnění fasády- informace cestujícím- typografie a barevné řešení nápisů.
fotografie
LOKACE: LIBEREC - HARCOV
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Urbanistická studie na vysokoškolský areál v Liberci - Harcově. Projekt pracuje s územím a dotváří jej. Zachovává hlavní objekty v řešeném území a doplňuje je o nové. Navrhované objekty jsou funkčně rozděleny do několika skupin - vzdělávací, ubytovací, společenské, zábavní a sportovní. Každé skupině je přiřazeno jiné zacházení, jak s hmotou a prostorem, tak i s jejich obalem a obsahem. Projekt je tak maximálně různorodý a pestrý. Je zde navržen technologický park s laboratořemi, přednáškovými sály a studovnami, který je přímo napojen na knihovnu. Mezi ubytovacími bloky A - F jsou navrženy studentské kluby. V centru území jsou stravovací a správní zařízení, které jsou obohaceny o nové objekty a prostory podobných funkcí. V centru území jsou navrženy také dvě nejvýraznější výškové budovy sloužící pro ubytování zahraničních studentů. Ubytovací kapacita areálu je ještě rozšířena o další objekty. Ty se dělí na menší hmoty v severovýchodní části a na jeden prostorově členitý objekt na jihozápadní straně areálu. V celém území je výrazným prvkem tzv. páteřní komunikace, na které leží ubytovací bloky A-F. Komunikace z obou stran přechází v lávku, která na jedné straně směřuje na kampus a na druhé straně navazuje na sportovní areál s další novou lokalitou TUL. Poslední lávka spojuje navržené území s Libereckou přehradou.
fotografie
LOKACE: KLADNO, SLETIŠTĚ - TŘ. SPORTOVCŮ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECHT

Doplnění a rozmístění chybějících služeb ve Sportovním areálu Sletiště - Kladno.
Inline dráhy: - okruhy pro inline bruslaře - 4 okruhy ( malý, střední, velký, největší ) - okruhy využívají stávajících cest s výjimkou dvou úseků - šířka dráhy 3 m - součástí dokumentace jsou komunikace - cyklostezky.
Outdoorové centrum: - aktivní využití volného času - lezecké atrakce - umístění za hlavní tribunou - obsahuje lanové dráhy, buňkoviště - šatny pro atlety, outdoorové centrum, veřejné WC.
Občerstvení + dětské hřiště: - rozšíření služeb v areálu Sletiště o rychlé občerstvení - občerstvení u tribuny a občerstvení u dětského hřiště - stánek se skládá z pevné hmoty - zázemí + obslužná část a zastřešení kryjící posezení pro hosty.
Informační systém: - rozmístění informačních tabulí v areálu Sletiště.
fotografie
LOKACE: LIBERECKÝ ZÁMEK, LIBEREC
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK

Zámecký komplex je na Liberec značně ucelená záležitost. Propojením s celým blokem a městem dochází k příhodné situaci pro vytvoření kulturního centra se všemi aspekty,které takové centrum musí obsahovat. Rozmanitost a pestrost staveb s doplněním o nově navržené objekty to dokládají. Mělo by dojít k propojení celého bloku. V současnosti blok obsahuje tři výrazné objekty, zámek, oblastní galerii a budovu P Technické univerzity, dále jižní uzavřenou frontu a v meziprostoru tři rozdílné parky. Zámecký park, park vzniklý zrušením letního kina a malý veřejný park v severní části. Mělo by dojít k vzájemnému provázání těchto tří parků vznikem jednoho celistvého, který by "naváděl" návštěvníky k jednotlivým objektům.Stávající objekty a prostory pro větší ucelenost budou doplněny budovami s funkcí podporující kulturní ambice místa... Středobodem kulturního centra se stává nová budova kunsthale. Kunsthale vzniká z průniku a na místě průniku dvou systémů (osnov). Klasicistního parku a jeho hlavních os a z hlavního přístupového toku návštěvníků, který přichází z centra města. Abstraktní tok (souvisí s urbanismem místa) proniká do klasicistní parkové struktury a vytváří styčné body, z kterých jsou vygenerovány základní části kunsthale. Fungování celého bloku je určeno tak, že v části zámku, oblastní galerie, protilehlé uliční fronty a přidružených budov dochází k uzavření. Vzniká semknutý "klášterní" prostor. Hlavní propojení s městem probíhá skrz parkové plochy a navigační body, kterými jsou nové budovy kunsthale a výstavní objekt technické univerzity. Důvod zvolení tohoto systému předurčují historické zásahy a dostavby v oblasti zámku. Zámek byl odříznut od centra a zapomenut. Návrh hledá možnosti znovuobnovení a zhodnocení celé zámecké lokality. Areál bude tudíž z městem nově spojen ulicí Falberova-Guttembergova. Návštěvník bude směrován terénními parkovými úpravami k nové kunsthale a dále k zámeckému prostoru. Velmi důležitým pozitivem oblasti jsou rozsáhlé parkové plochy, vzniklé spojením a provázáním tří parků v jeden jediný. Park bude schopen obsáhnou jak standardní funkce, tak navíc doplní vnitřní výstavní prostory o prostory pod širým nebem (zdárným příkladem výstavní symbiosy parku s budovami je kasselská documenta, která se svým systémem blíží vizi programu libereckého bienále, samozřejmě v podmínkách zcela odlišných).
fotografie
LOKACE: TŘÍDA SPORTOVCŮ - SLETIŠTĚ, KLADNO
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECH, ING.ARCH. FRANTIŠEK MÜLLER

Výstavba objektu síně slávy a přestavba celého předprostoru areálu Sletiště je navržena jako třetí etapa Aquaplexu, který postupným ucelením, zmodernizováním a zatraktivněním hlavním části kladenských sportovišť vytváří centrum pro aktivní trávení volného času. V urbanistické části řeší studie dopravní problematiku. Variantně se zabývá přilehlou křižovatkou na tř.Sportovců v návaznosti na provoz městské hromadné dopravy, pěších návštěvníků, cyklostezky a kapacitního parkingu.
Funkčně návrh doplňuje lokalitu o nový víceúčelový objekt Síně slávy kladenského sportu, který do areálu přináší společensko - reprezentativní a výstavní prostory. Zároveň se utváří vstupní prostor areálu, který řeší současné nejasné uspořádání předprostoru bez zřetelné dominanty.
V dopravním řešení návrh překládá možnost vybudování kruhové křižovatky s důrazem na dopravní přehlednost a lepší distribuování automobilových toků. Naznačuje rozmístění stanovišť autobusů MHD a parkovacích ploch…Síň slávy -tvarové řešení objektu navazuje na okolní vztahy a symbolicky vyjadřuje funkci jakou budova obsahuje. Objekt se dělí na dvě části. Kvádr, který navazuje na tvarosloví sousedící sportovní haly a eliptická hmota snažící se hmotově odpovědět na komplikovanost křižovatky a okolí ležící před ní. Tyto dvě části jsou vzájemně pootočené. Spojení zastává "vítězný oblouk", který stojí na styčníku os obou tvarů.
Také použití materiálů podporuje tento princip. Eliptická část a její vstupní, reprezentativní, aktivní funkce nabádá použití transparentního materiálu skla s kvalitním propracováním konstrukčního detailu. Naopak kvádr má působit uceleně, což znamená použití lamelového hliníkového pláště skrývající okenní otvory. "Vítězný oblouk", portál klenoucí se nad prosklenou elipsou je pro svou vážnost navrhnut z monolitického betonu, jehož použití je pro sportovní stavby charakteristické...
fotografie
LOKACE: LIBEREC
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Záměrem projektu je zachytit atmosféru a charakter města a propsat je do navrhovaného území. Hlavní znaky města spatřuji v různorodosti, pestrosti, destruktivnosti a urbanistické rozpadlosti, jež považuji za pozitivní prvky, které silně ovlivnily návrh. Důležitými souvislostmi mezi městem a navrhovaným nádražím jsou v možnostech přeměn, dotváření a propojování zdánlivě neslučitelných prvků a jejich náplní. Toto vzájemné prolínání s použitím původních myšlenkových fragmentů se stalo rozhodujícím prvkem pro utváření nové reality. Ta se týká odstranění vybraných stávajících objektů, v nichž nespatřuji žádné funkční ani architektonické kvality. Druhým protipólem jsou nově navržené objekty. Ty jsou komponovány tak, že nevytvářejí standardní bloky či navazující ulice, ale nahodilé bizarní prostory. Důraz je kladen na podobu rekonstruovaných objektů, jejichž tvář by měla zůstat svědectvím doby, vzpomínkou či konfrontací s nově navrženými objekty.
fotografie
video

LOKACE: PRAHA 8 - ŠALDOVA ULICE
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Urbanistická studie na přestavbu území v Praze- Karlíně. Projekt řeší jak samotný blok v centru Karlína, tak i okolní zástavbu, která s ním sousedí. Hlavní koncepční záměry vycházejí ze samotného místa a jsou rozděleny do tří bodů , kopec- přírodní útvar, blok- městský prvek, řeka- přírodní živel. Přírodní prvek, který vnikl do řešeného území, postupně přechází z lesního porostu do parkových úprav, ve kterých se nachází odpočinková místa s vodním prvkem. Z upraveného terénu je možno vstupovat do podzemí, kde jsou parkovací plochy a univerzální halový prostor přístupný též z nově navrhovaného náměstí 5té přes 9té. Spojení a prolnutí Vítkovského kopce s Karlínem je jedním z největších urbanistických zásahů v projektu. Kopec už není pouhou bariérou a clonou, ale stává se součástí vnitřního urbanismu. Nadměrné velikosti karlínských bloků daly vzniknout zvláštním strukturám uvnitř každého z nich. Jde většinou o nahodilé chaoticky uspořádané hmoty, které spolu určitým způsobem komunikují, ale pouze uvnitř bloků. Navenek se nikde nepropisují. Do řešeného území je přenesena nahodilost okolních vnitrobloků- slátanost, nalepenost a vzájemná provázanost. Nově navržené objekty jsou koncipovány především na bydlení, to je obohaceno o přidružené funkce- služby, obchody, restaurace a kluby. Bydlení je řešeno celou škálou typů dle velikosti, komfortu, a užívání. Dalším obohacením objektu je navržené bydlení pro zvláštní klienty, kteří nevyužívají pouze ohraničené možnosti svého bytu, ale používají pro to celé město. Restaurace jim slouží jako kuchyň, klub mají místo obývacího pokoje a třeba bazén místo soc. zázemí. Jedná se o lidi, kteří aktivně využívají možnosti města a svůj byt považují pouze za místo k přespání.
fotografie
LOKACE: PRAHA - ZLIČÍN
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. MILAN MALÍK

Pozemek se nachází v Praze - část Zličín, ulice Na Radosti. Celková plocha parcely činí cca 2000 m2. Návrh počítá s umístěním objektu na východní straně pozemku. Areál dále obsahuje venkovní parking sousedící s přilehlou komunikací a hlavní vjezd v severní části parcely. Objekt budovy je členěn na dvě hmoty A, B, které propojuje komunikační krček. Hmota A obsahuje dvě podlaží a plní funkci uváděcí a prezentační. Hmotu B horizontálně člení čtyři podlaží, do kterých je zasazen veškerý program firmy /viz dokumentace/. Objekty završují šikmé střechy, v případě hmoty A zaoblené s přesahy. Konstrukční systém stavby je běžný stěnový. Vizuální stránka návrhu vychází z klasického tvarosloví, které je obohaceno o moderní prvky /viz komunikační krček/. Materiálová základna zahrnuje použití dřeva, žuly, kovu, skla a klasických zdících materiálů.
fotografie
LOKACE: RAKOVNÍK
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECHT

Studie rekonstrukce městského hřbitova a urnového háje v Rakovníku.
 
PS-Architekti