fotografie
LOKACE: PRAHA 8 - LIBEŇ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ

V k.ú. Libeň je navržena budova bytového domu se 4 bytovými jednotkami a jednou nebytovou jednotkou, celkově o sedmi nadzemních podlažích. Podzemní podlaží je projektováno jedno, obsahující sklepy, domovní technologie a podjezd parkovacího systému.
Navržený objekt nepřevyšuje okolní zástavbu. Jakožto dostavba v proluce se návrh výškově, stejně jako v případě půdorysného řešení, absolutně podvolil rozměrům stávajících okolních staveb, jakož i tvarování střešních rovin... V prvním nadzemním podlaží klínového půdorysu o hlavních rozměrech 16,0m x 3,4m – 8,4m je situován z jihu z ulice Novákových hlavní vstup do objektu, sloužící rovněž jako vjezd. Dveře hlavního vstupu a vrata vjezdu jsou zapuštěny do nitra půdorysu, takže před nimi vzniká směrem do ulice volně přístupný krytý prostor. Na hlavní vstup a vjezd navazuje volný prostor prvního podlaží sloužící primárně jako průchod pro osoby a průjezd pro vozidla. V tomto prostoru je umístěno odděleně domovní schodiště (navazující přímo na hlavní vstup), výtah a dále v severní části parkovací systém. V popsaném volném prostoru je v průjezdné části navrženo parkovací stání pro návštěvy. Ze severu se pak v tomto podlaží nachází i zadní vstup z dvorní části.
V suterénním podlaží přístupným domovním schodištěm i výtahem jsou situovány společné prostory potřebné pro pohodlné užívání domu (kolárna, kočárkárna, sklepy, technologie, ...) jakož i prostor pro podjezd hydraulické parkovací plošiny pro celkem šest vozidel, v našem případě používané jako 4 běžná stání + 1 pro invalidu. Druhé podlaží je navrženo jako nebytový prostor, např. prodejna. Zbývající podlaží jsou obytná. Třetí, čtvrté a páté podlaží je řešeno stejnou dispozicí vždy celé jako jeden byt. Šesté a sedmé podlaží pak tvoří dohromady jednu mezonetovou bytovou jednotku.
Vizuálně je objekt z exteriéru hmotově, materiálově i barevně jednoduchý. Druhé podlaží jej díky navrženému rozsáhlému prosklení pouze opticky dělí na dvě hmotná tělesa. Spodní těleso skrývající první nadzemní podlaží komunikuje s exteriérem hlavně výrazným uličním vstupem s výplněmi odsunutými hluboko do nitra půdorysu. Celistvost horní hmoty pak narušují pouze okenní otvory, balkony a terasy. Toto narušení je však velmi jemné, terasy se ve dvorní části schovávají v zářezech pod rovinou střechy, balkony v uliční fasádě jsou pak spojeny sloupem v jeden harmonický celek, který hmotně odpovídá celkovým rozměrům stavby.
fotografie
LOKACE: PRAHA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING. JAN KRAUZ, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

Na pozemku je navržena budova bytového domu s 13 bytovými jednotkami o devíti nadzemních a třech podzemních podlažích sloužících jako podzemní garáže. Návrh nahrazuje stávající, řadu let nevhodně udržovaný objekt z roku 1870 se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Navržená budova v podzemní části zabírá celou plochu pozemku. Je zde vytvořen prostor pro 17 vozidel. V nadzemní části se pak omezuje na hmotu menší, respektující rozměrově hloubku navazující blokové zástavby. Výškově koresponduje s vedlejším domem tak, že se především snaží navázat na hlavní římsu, poslední dvě podlaží pak uskakují podél štítu objektu, aby hlavní hmota navrženého objektu nepřesáhla sousední střechu ani její hřeben. S velkou pravděpodobností bude v budoucnu zastavěna i sousední protilehlá parcela (dnes proluka) a tím se kompletně uzavře uliční fronta. V prvním nadzemním podlaží obdélníkového půdorysu o hlavních rozměrech 10,9m x 13,95m je situován hlavní vstup do objektu, vjezd pro vozidla, nebytový prostor a část zázemí. Další nadzemní podlaží jsou čistě obytná. Každý byt je navržen tak, aby měl obytné místnosti orientované do uliční i klidné dvorní části.
fotografie
LOKACE: LIBEREC, ULICE DR. M. HORÁKOVÉ
FÁZE: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: BC. JAKUB CHOBOTSKÝ

Objekt navazuje na parcelaci stávající zástavby a z urbanistického hlediska z jedné strany dotváří blok domů z druhé se pak jasně vymezuje k poloze nově řešené komunikace, zároveň tvoří výškový přechod mezi sousední výškovou budovou Krajského úřadu a vilovou zástavbou. Objekt má jedno podzemní s garážemi a sedm nadzemních podlaží, z nichž první nadzemní je navrženo pro komerční využití, ostatní nadzemní pak pro bydlení. Vjezd na pozemek je vyřešen společně s obslužností sousedního pozemku z ulice Náchodská.
// BYTOVÝ DŮM OSTRAVA:: 7/2008 - 8/2008
fotografie
LOKACE: OSTRAVA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, BC. ONDŘEJ TICHÝ

Navržený objekt bytového domu má osm nadzemních podlaží s ustupujícími terasami v jižní části a jedno podzemní podlaží. Tvar objektu reaguje na okolní zástavbu. Jižním směrem k nízkopodlažním hmotám školního areálu klesá, naopak ke stávající výškové panelové zástavbě vzrůstá. Jediný členitý objekt přirozeně vyplňuje daný prostor a vytváří přechod mezi dvěma typy zástavby. Bytový dům zachovává rozsáhlé plochy zeleně, na kterých vznikne parková úprava s městským mobiliářem. Objekt obsahuje 260 bytových jednotek v kategorii 1kk, 2kk, 3kk a mezonet na hrubé podlažní ploše cca 24 700m2. Suterén slouží pro parking - 260 stání vnitřních (35 venkovních), technické a skladovací zázemí. V 1NP a 2NP jsou z části zamýšlené jako nebytové prostory pro služby a maloprodej na hrubé podlažní ploše cca 2 000m2.
fotografie
LOKACE: LIBEREC, ULICE SVOJSÍKOVA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Navržený objekt bytového domu má osm nadzemních podlaží s ustupujícími terasami v jižní části a jedno podzemní podlaží. Tvar objektu reaguje na okolní zástavbu. Jižním směrem k nízkopodlažním hmotám školního areálu klesá, naopak ke stávající výškové panelové zástavbě vzrůstá. Jediný členitý objekt přirozeně vyplňuje daný prostor a vytváří přechod mezi dvěma typy zástavby. Bytový dům zachovává rozsáhlé plochy zeleně, na kterých vznikne parková úprava s městským mobiliářem. Objekt obsahuje 260 bytových jednotek v kategorii 1kk, 2kk, 3kk a mezonet na hrubé podlažní ploše cca 24 700m2. Suterén slouží pro parking - 260 stání vnitřních (35 venkovních), technické a skladovací zázemí. V 1NP a 2NP jsou z části zamýšlené jako nebytové prostory pro služby a maloprodej na hrubé podlažní ploše cca 2 000m2.
fotografie
LOKACE: BLATNÁ - NÁMĚSTÍ J.A. KOMENSKÉHO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, PETRA HLAVÁČKOVÁ

Umístění a tvarosloví - objekt ukončuje frontu historických domů se sedlovými střechami a současně se musí vyrovnávat se sousedícím obchodním domem racionálního tvarosloví, vzniklým v minulém režimu. Tvarosloví se proto snaží reagovat na současný stav. Dům jako celek - ke třídě J. P. Koubka se chová jako uzavřená hmota. Terasovitě a hmotově se přes nově vzniklý park rozpadá do náměstí J. A. Komenského. Dům s parkem tvoří jeden nedělitelný celek sledující jednotný rastr. Dům jako jednotlivé hmoty - objekt je tvořen čtyřmi do sebe zasazenými hmotami, každá hmota je charakterizována jiným materiálem. NÁPLŇ: Čtyři podlaží se dělí na dvě komerční a dvě bytová: 1NP: pizzerie s možností otevření se do třídy J. P. Koubka / sezónní obslužné okénko směrované do parku / veřejné záchodky v zadní části objektu, 2NP: kavárna s terasou / internet / čajovna, 3+4NP: čtyři bytové jednotky s vlastními terasami. Komunikace - každá funkční část je obsluhována vlastním schodištěm.
 
PS-Architekti