fotografie
LOKACE: VŠENORY, OKRES PRAHA ZÁPAD
FÁZE: REALIZACE
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
FOTOGRAFIE REALIZACE: VIKTOR JELÍNEK

Návrh rekonstrukce řeší změnu stávajícího objektu dle potřeb a požadavků nového majitele. S tím je také spojena snaha o zlepšení celkového komfortu i o posunutí vlastností samotné stavby k dnešním standardům a trendům, ať už co se estetiky, dispozičního řešení, energetické náročnosti či technického zařízení týče.
Těžištěm návrhu je dle našeho názoru lepší zapojení domu do pozemku, na kterém stojí. Pozemek je značně svažitý, na jih od stávajícího domu se jedná spíše o strmý svah. Stávající dům je od terénu odříznut, stojí jakoby mimo něj. Navrženými přístavbami se tento objekt stává více součástí svahu, dochází k jejich přirozenému propojení. Samotné úpravy plně respektují původní charakter domu jakožto stavby z 30-tých let i s jeho specifickými prvky a než aby mu nějak konkurovaly, odpovídající formou dům dotváří.
Objekt se rozprostírá příčně téměř na celou šířku parcely. Tvarové pojetí dělení objektu nás vybízí k posílení jeho hmotového členění. Zvýrazněním střední vertikální hmoty se dosáhne jak vyrovnanosti celku, tak se i potlačí pocit přehrazenosti pozemku, hradby. Zvýraznění bude provedeno materiálově i barevně. Krom zvýraznění střední hmoty bude dán důraz i na portál kolem otvoru propojujícím východní terasu s kuchyní.
Stávající členění jednotlivých pater je v principu zachováno, stejně tak je respektováno i rozmístění funkcí v hlavním obytném podlaží, přízemí. Nové přístavby pak doplňují tyto původní dispozice, rozšiřují jejich využití. K úpravě původních konstrukcí dochází jen v nezbytně nutné míře. Prostor suterénu je nově pojat ne jako hospodářské podlaží, ale jako obytné. V tomto ohledu bude adaptováno. Podkroví, které bylo původně využíváno jako obytné jen z části, nově slouží k bydlení celé.
Propojení hmoty objektu se svahem umožňuje i nové propojení komunikační, vizuální, funkční. Návaznost vnitřních obytných prostor na venkovní je značnou měrou zajištěna právě přes nově vzniklé terasy, ať už se jedná o východní terasu u hlavního vstupu v přízemí či o jižní terasu v úrovni podkroví, která propojuje dům přímo se svahem v jižní části pozemku. Vznikají nové výstupy z objektu, rozsáhlý otvor v kuchyni přímo spojuje vizuálně i komunikačně vnitřní prostor s východní terasou, francouzské okno v obývacím pokoji pak umožňuje výstup na nové venkovní schodiště při západní fasádě domu. V podkroví je samozřejmě navržen přímý výstup na jižní terasu.
fotografie
LOKACE: CHLOMEK, K.Ú. SÁZAVA U PETROVA
FÁZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ

Dům byl formován několika neměnnými skutečnostmi, jako je tvar a orientace pozemku, jeho svažitost a přítomnost stávající opěrné konstrukce. Na těchto výchozích faktech se rozvinula architektonická představa zahrnující veškeré klientovi požadavky... Pozemek je podlouhlý, svažuje se na západ ve směru delšího rozměru. Přístup je zajištěn z komunikace na kratší straně pozemku při jeho horní hranici. Nový rodinný dům je situován v horní (východní) polovině pozemku blíže k jižní hranici... Půdorys domu je krom jiho-východní fasády pravoúhlý, podélnou osou orientovaný shodně s pozemkem. Východní fasáda koresponduje s linií přilehlé komunikace a od pravoúhlé sítě zbytku půdorysu se tak odchyluje zhruba o 15°. Dům je navržený jako kompaktní těleso zabořené do svahu, které se ale směrem k západu otvírá volnému prostoru okolní krajiny. Z této strany dominují fasádám velké okenní otvory zajišťující dostatečné osvětlení vnitřních prostor, jakož i oslunění pozdním sluncem. Kvůli otevření jižnímu slunci došlo k eliminaci jihozápadního rohu domu, ten se prolomil dovnitř dispozice, čímž vznikl volný prostor pro terasu otevřenou k jihu a západu. Rovněž se tímto krokem optimalizoval potřebný objem stavby a zajistilo vhodné osvětlení a oslunění obytných místností. Proti této do zahrady a údolí orientované fasádě jsou zbývající tři strany navrženy poměrně uzavřené. Jednoduchost a dynamiku domu podtrhuje zastřešení v kombinaci ploché a pultové střechy s mírným sklonem. Plochá střecha zastřešuje uliční část, pultová pak splývá k západu nad zahradní polovinou půdorysu. Pultová střecha vystupuje svým příčně orientovaným hřebenem nad plochou, čímž vzniká ostrý zub udávající výraz bočních fasád. V čele tohoto zlomu vzniká pak prostor pro okna přirozeně dosvětlující nitro domu...
fotografie
LOKACE: LIBEREC, ULICE HORSKÁ
FÁZE: STUDIE
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: VOJTĚCH ŠAROUN

Návrh rodinného domu na svažitém pozemku je koncipován jako jednoduchá dvouúrovňová kompaktní hmota obsahující dvě nadzemní podlaží. Horní podlaží leží ve výškové úrovni ulice a nachází se zde garáž pro dva osobní automobily a technická místnost. Předprostor garáže nabízí venkovní kryté stání pro dvě vozidla a dostatečný prostor pro jejich otočení. Kontakt horního a spodního podlaží je zajištěn krytým venkovním schodištěm ze silného černého plechu. Spodní podlaží, obsahující všechny obytné místnosti, leží v úrovni terénu jižní části pozemku. Hlavní vstup do domu se nachází pod venkovním schodištěm. Charakteristickým kompozičním prvkem dispozice je chodba procházející prostředkem domu, zakončena velkoryse navrženým obývacím pokojem s kuchyní. Obývací prostor je z jihu maximálně propojen s exteriérem velkými francouzskými okny. Na ústřední chodbu jsou dále napojeny dva dětské pokoje, ložnice a sociální zázemí. Ložnice disponuje vlastní koupelnou se záchodem. Výškové rozdíly jsou v exteriéru řešeny opěrnými betonovými zdmi, které budou zakryty svěšenou zelení vyrůstající z květináčů sloužících zároveň jako zábradlí. Terasa domu je provedena ve dřevě...
// RODINNÝ DŮM HORSKÁ:: 6/2007 - 06/2011
fotografie
LOKACE: LIBEREC, ULICE HORSKÁ
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený z systému sendvičových panelů EUROPANEL, omítaný, z části obložený plechem a dřevem. Střecha je řešena jako pultová s mírným sklonem, lemovaná atikou, z čela a jedné strany domu s výrazným přesahem kryjícím část terasy a příjezdovou cestu (příležitostné kryté stání), za použití plechové krytiny na nosné konstrukci krovu kombinující prvky EUROPANELu a lepených dřevěných prvků.
Samotný objekt tvoří hlavní obytná část domu obdélníkového tvaru orientovaná v ose sever - jih a k ní ze západu přidružená půdorysně menší obdélníková část s garáží. Takto vzniklý půdorys ve tvaru písmene L zakrývá střecha téměř čtvercového tvaru (16,8x17,2). Hlavní průčelí domu délky 12,85m je orientováno na jih a je z velké části prosklené s ohledem na prosluněnost vnitřních prostor a solární zisky v zimním období. Před toto průčelí přesahuje do vzdálenosti cca 2,5m střecha, která tak z poloviny kryje přilehlou terasu. Terasa se rozkládá podél celé délky čelní fasády v šířce 5,0m. Přes západní fasádu hlavní obytné části podobně jako přes jižní přesahuje střecha, a to tak, že hrana střechy navazuje na západní obvodovou stěnu garážového křídla. Přesahující části střechy jsou neseny dřevěnými sloupy. Na východní straně střecha přesahuje jen částečně a je stejně jako z jihu a západu ukončena atikou, ze severu pak přechází rovnou ve svislou obvodovou stěnu, vyjma podloubí s malou terasou ve středu severní stěny. Do obytného prostoru se vstupuje ze západu. Na poměrně velké zádveří navazuje hala, ze které jsou pak přístupné všechny obytné a pomocné prostory. Směrem k severu se jedná o technickou místnost, koupelnu s WC a saunou, ložnici, k východu pak je to pokoj pro hosta a směrem na jih obývací pokoj s kuchyňským koutem a spíží. Z prostoru koupelny je přístupná zadní terasa, z obývacího pokoje pak terasa přední. Spíž je přístupná z kuchyňského koutu.
fotografie
LOKACE: JEVANY
FÁZE: STUDIE
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING. JAN KRAUZ, ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

- vila pochází z počátku minulého století. Jedná se o objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Během jejího užívání došlo k přístavbě podzemní severní části s bazénem (mimo hlavní objekt) a dalším drobným úpravám. Hlavním důvodem navrhované rekonstrukce bylo scelení stávajícího a funkční doplnění dle požadavků klienta.
- u hlavního objektu a vstupu se schodištěm je kladen důraz na zachování jejich stávajícího charakteru. Z exteriéru jsou řešeny pouze drobné (kosmetické) úpravy související se zanedbaností objektu a technickým stavem. Z interiéru se ponechává základní koncepce pater kromě suterénu. Kompletní výměna povrchů, technologie a drobná úprava dispozic odpovídají současným požadavkům na bydlení. Esteticky a funkčně se návrh snaží propojit historické s moderním pojetím.
- nejvýraznější zásahy do interiéru objektu jsou v jeho suterénu. Ze stávající výstavní expozice a přidružených prostor je navržená relaxační zóna s obnovenou funkcí bazénu. Prostory za bazénem mimo stávající půdorys v sobě skrývají - schodiště propojující suterén a zahradu, sociální a technické zázemí sloužící také pro hlavní zahradní posezení. Prosvětlení suterénu zajišťuje pochozí světlík nad bazénem, který zajistí dostatečné množství denního světla v relaxační části.
- zahradní úpravy a komunikace - do stávající pravoúhlé a historizující koncepce je vložena nová organická struktura, která dotváří celkový vzhled místa a nově koncipuje pozemek na jednotlivé funkční zóny. Zahradní úpravy jsou sladěny s novou organickou strukturou, přičemž základní stávající charakter je ponechán a doplněn. Stávající vzrostlé stromy jsou ponechány v maximální možné míře. Do zahradních úprav je zakomponovaná také nová garáž se skladem, která má pouze čelní prosklení, jinak je zapuštěná pod terén a tím nijak nenarušuje charakter okolí. U jižního postranního vjezdu na pozemek, který umožňuje bezbariérový přístup do objektu v úrovni přízemí, je navržena branka pro pěší vstup, vrata do nové garáže a vstup do skladu. Součástí hlavní terasy je z jedné strany krbové topeniště a z druhé strany stávající studna s upravenou čerpací pumpou, to vše mobilně zastřešuje konstrukce s plachtou.
fotografie
LOKACE: LIBEREC, ULICE KOŘENOVSKÁ
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený z systému sendvičových panelů EUROPANEL, omítaný, z části obložený plechem a dřevem. Střecha je řešena jako šikmá, asymetricky sedlová za použití plechové krytiny na nosné konstrukci krovu kombinující prvky EUROPANELu a lepených dřevěných prvků. Vzhledem k svažitosti terénu a orientaci objektu po spádnici je objekt částečně zahlouben, zaříznut, což mu výrazně napomáhá zakomponovat se do okolní krajiny.
fotografie
LOKACE: HALOUNY, OKR. BEROUN
FÁZE: STUDIE
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

fotografie
LOKACE: VŠENORY, OKRES PRAHA ZÁPAD
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOŘI: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Stávající objekt a jeho umístění na pozemku nabádá k ještě rozsáhlejšímu propojení s terasovitou zahradou. Proto návrh rozšiřuje stávající přístavbu z jižní části až po svah. Tím vzniká vnitřní prostor se skladovou funkcí, nad kterým vyroste rozsáhlá terasa. Terasa přechází do zahrady pomocí schodů, které svými rozměry umožní obyvatelům průchod a posezení. Na východní fasádě návrh počítá s francouzskými dveřmi z pokoje pro hosty a přídavnou terasou, nedocenitelným je přímý výstup z obytných místností na terasy. Důležité vizuální propojení s vnějším prostředím také obstarává podélný vikýř na severní straně sedlové střechy v patře, který umožní nejen krásný výhled do údolí Berounky, ale i zvětšení vnitřních prostor. Další vnější změnou bude rozšíření přízemí přístavkem s pultovou střechou v části obývacího pokoje směrem k severní silnici. Všechny tyto úpravy objekt rozmělní na mnoho hmot, což bereme jako fakt, který podtrhneme jemnou barevnou škálou.
Koncepce interiéru vychází z požadavků budoucích obyvatel na moderní řešení a maximální využití prostorů z důvodu zvětšení (reálného, optického) za daných omezujících podmínek.. Rozdíl mezi stávajícím a navrženým je hlavně v uvolnění a vzniku prostornějších místnosti, které na sebe navzájem přirozeně navazují. Hlavní změnou v přízemí je již zmiňované rozšíření obývacího pokoje severním směrem. Dále poloha a tvar schodiště, vznik panoramatického krbového tělesa na rozhraní jídelního koutu a obývacího pokoje a sklad pod hlavní terasou. Do prvního patra jsou doplněny skromná koupelna a malý pokoj v místech současné pracovny. Projekt podporuje verzatilitu obytných místností, z čehož vyplívá jednoduchá možnost změny (rodiče i děti postupem času mohou migrovat po domě, navržené dispozice i nábytek by neměly být omezujícím faktorem). Dominantou řešení se stává propojení vnitřní dispozice s luxusní terasou a její umístění.
Zahrada je největší výhodou bydlení v rodinném domku oproti sebevíce luxusnímu bytu. Tudíž důraz na správnou koncepci a rozmístění jednotlivých prvků je na místě. Konkrétně zahrada u námi řešeného objektu vykazuje maximální kvality. Její současný stav s mírnými úpravami, jako jsou: citlivé doplnění zeleně, zábradlí v nebezpečných místech, úprava ohniště, stávajících schodišť, opěrných zdí a hospodářského domku, u kterého dojde k vnější rekonstrukci (nový povrch střechy, fasády, okenní i dveřní uzamykatelný otvor), umístění mobilního bazénu, založení dětského koutku, umožní celoroční užívání a relaxaci (viz. studie č.v. 09, 10). Ponecháním většiny starých vzrostlých stromů usnadní novým přístavbám k objektu rychlejší začlenění do okolí. U oplocení severní části a hlavního vstupu dojde k výměně výplňových polí za jednotné, ocelové, které budou lépe odpovídat nové podobě rekonstruovaného domu. Východní a západní část oplocení se nechá porůst popínavými rostlinami, nebo pokrýt bambusovým roštem. Důvodem je přirozené oddělení od sousedících pozemků a zvýšení intimity celého prostoru. U jižní části oplocení proběhne výměna stávajícího plotu za běžný drátěný. Zahrada bude na vytipovaných místech osvětlena zahradními lampami a obohacena na jižních, přírodních terasách o dětské mobilní zařizovací předměty (houpačka, skluzavka, prolézačky...), kompost v horní části a psí boudu s výběhem u vstupu na pozemek (umístění- viz. studie č.v. 09). Výsledkem návrhu by měla být zahrada funkční, bezpečná, úzce spjatá s domem.
fotografie
LOKACE: BABICE NAD SVITAVOU, OKRES BRNO-VENKOV
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK

Stavbu tvoří dva přízemní nepodsklepené objekty, které spojuje vstupní hmota se zádveřím. Jeden z objektů zastává funkci obytnou a druhý hospodářskou. Objekt obytný obsahuje obývací pokoj s jídelním koutem, na který navazuje kuchyně; ložnici a pokoj (dětský). Objekt je zastřešen pultovou střechou, která jihozápadním směrem přechází v markýzu kryjící terasu. Objekt hospodářský čítá dvojgaráž, hospodářskou místnost se skladem, šatnu, koupelnu s WC, samostatné WC a pokoj (pro hosty). Objekt je zastřešen pultovou střechou s atikou (dvě strany). Stěny vstupní hmoty-krčku tvoří skleněné luxvery, střecha je plochá se svody do nosných stěn. Krček také souží jako sezónní vstup do zadní části zahrady.
fotografie
LOKACE: ČESKÝ BROD, STŘEDOČESKÝ KRAJ
FÁZE: VE VÝSTAVBĚ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ, ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Návrh řadových domů podléhá přísným požadavkům na nízkoenergetické bydlení. Architektonicko-urbanistické řešení celé lokality a objektů na ní vychází z racionálního pravoúhlého systémů, který umožňuje snadné opakování. Opakování je narušováno jemnými změnami, které vylučují problém stereotypu. Změny se týkají půdorysného posunu jednotlivých objektů navzájem, měnící se sklon střech, umístění krytého stání, barevnost fasád atd. Všechny objekty jsou zakončeny pultovou střechou s mírným sklonem ke komunikaci nebo do zahrady / dle daného typu /. Každý objekt obsahuje jedno kryté stání a druhé alternativní stání na pozemku, dále terasu v rámci zahrady. Interiér a zahradní úpravy jsou řešeny v základních stavebních standardech s možností individuálních úprav v rámci nadstandardních klientských změn. Varianty interiérů a zahradní úprav budou k vidění ve vzorkových domech přímo na lokalitě.
Základním zdícím materiálem budou betonové tvarovky, stropy z betonových panelů, střecha z dřevěného trámového systému. Objekty budou napojeny na rozvody elektra, vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové, telekomunikací. Standardní provedení obsahuje u všech domů krbové těleso, které obohatí topnou soustavu. Vnitřní rozvody řeší sdružený vertikální systém. Střechy pokrývají plechové pláty, fasády jsou z velké části omítlé v detailech obložené keramikou, dřevem či sklem. Velikost a tvar oken a dveřních otvorů z dřevěných profilů určuje typ zástavby s požadavkem na maximální prosvětlení interiérů.
Bližší informace na www.vlukach.cz
fotografie
LOKACE: LIBEREC - STARÝ HARCOV
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ
fotografie
FÁZE: STUDIE - SOUTĚŽ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECHT

Jedná se o jednoduchou stavbu z hlediska detailu, výstavby, vnitřního uspořádání a maximálního využití zastavěné plochy. Jednoduchost konstrukčního řešení a vnitřního členění se projevuje i na vnějším charakteru stavby. Objekt je završen pultovou střechou se sklonem 3,5%. Dispoziční řešení se snaží podpořit velký obytný prostor s terasou, který propojí život rodiny v domě s exteriérem na úkor chodeb a komunikačních ploch. Jak je patrné z navržených dispozic, tento půdorys domu lze využít i na parcelách menších, nebo pro výstavbu řadových domů. Zastavěná plocha objektu je 116 m2, včetně plochy přístřešku pro automobil. Cílovou skupinou pro pořízení tohoto typu domu je dle našeho názoru mladá začínající rodina, která může v budoucnu využít možnosti snadného rozšíření užitné plochy díky navrženému systému. Rodinný dům - varianta 04 je určen pro čtyřčlennou rodinu. Z hlediska tepelně izolačních vlastností domu nám připadá použití zatepleného konstrukčního panelu v kombinaci s obvodovým izolačním jako ideální koncepční řešení pro splnění náročných požadavků na úsporný provoz. Měrná spotřeba tepla při vytápění ev = 22,8 kWh/(m3.a), při použití rekuperace 18,8 kWh/(m3.a). Energetická náročnost objektu STN 49%, při použití rekuperace STN 40%.
fotografie
LOKACE: PRAHA VÝCHOD - HOROUŠÁNKY
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Rodinný dům řešený atypicky s variabilním vnitřním prostorem, který se dle potřeb může dále dělit na více místností. Na dům navazuje venkovní bazén a sauna s odpočívárnou. Stavbu tvoří hlavní přízemní objekt, ke kterému patří také sklad. Objekt sauny je samostatně stojící a je napojen na venkovní bazén. Hlavní objekt je předělen vstupní hmotou se zádveřím, technickým a sociálním zázemím. Dům má dva základní prostory - obývací pokoj s kuchyňským koutem a pokoj. Součástí hlavního objektu je také prostor se sociálním zázemím, kde se nachází sprchový kout, vana, dvojumyvadlo a WC. Stavba nemá podzemní podlaží. Objekt zastřešuje pultová střecha, která plynule přechází od obytných místností až ke skladu. Část venkovní terasy je překlenuta markýzou. Sociální zázemí hlavního objektu navazuje na bazén a saunu. Bazén je venkovní, zapuštěný do terénu, má dvě výškové úrovně a sezónní provoz. U bazénu je malé technické zázemí. Vstup do sauny zajišťuje venkovní schodiště. Sauna je také zapuštěna z části pod terén a má též pultovou střechu.
fotografie
LOKACE: CHUDOPLESY, OKRES MLADÁ BOLESLAV
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Objekt je rozdělen do dvou hmot s pultovými střechami - má dvě podlaží a maximální výšku 6m - podlaží spojuje dvouramenné schodiště vetknuté do pilíře, ve kterém je zabudován krb - obsahuje 5 pokojů, 2 sociální zařízení, kuchyň, garáž - 2NP ve variantách A,B je možné libovolně kombinovat - obývací pokoj je snížen o dva stupně a propojen s terasou - odlišení dvou základních hmot pomocí barevného a materiálového řešení - celková plocha objektu = 202 m2
fotografie
LOKACE: CHUDOPLESY, OKRES- MLADÁ BOLESLAV
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Objekt je rozdělen do dvou hmot s pultovými střechami - je přízemní s maximální výškou 4m - obsahuje 4 pokoje, sociální zařízení, kuchyňský kout, přístřešek pro automobil - varianta C1 obsahuje kryté stání pro automobil (součást objektu), varianta C2 počítá se samostatným krytým stáním pro 1 nebo 2 automobily - prostor obývacího pokoje a kuchyňského koutu je možné horizontálně rozdělit, vznik mezipatra - odlišení dvou základních hmot pomocí barevného a materiálového řešení - celková plocha objektu = 139 m2
 
PS-Architekti