fotografie
LOKACE: PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ

Hlavním prvkem nové koncepce je do plochy náměstí vložený prstenec pevných a stánkových konstrukcí. Tím bylo dosaženo z hlediska měřítka veřejného prostranství výrazně lepšího určení tohoto prostoru. Prstenec z jedné strany vymezuje prostor náměstí určený mimo jiné pro shromažďování a veřejné akce, z druhé strany pak vytváří ve vazbě na stávající objekty obchodní ulici. Zde návrh počítá s tím, že se stávající objekty Penny Marketu a obchodního střediska zrekonstruují a upraví tak, aby byly vhodnými partnery novému náměstí a zapadly do celkového konceptu. V souvislosti se stávajícími stavbami kolem náměstí a jejich koncepčnímu začlenění do návrhu se v tomto návrhu uvažuje s odstraněním nevhodně umístěného objektu toho času prodejny drogerie a jeho nahrazení novým, z urbanistického hlediska lépe definovaným objektem. Nový objekt totiž jasně vymezí náměstí z východu a bude rovnocenným partnerem stávajících objektů. Ze stejného důvodu je v této studii navrženo půdorysné doplnění objektu Penny Marketu - přístavba ze severní strany. Tím dojde k výraznějšímu ohraničení náměstí i ze západní strany, přičemž oba nové objekty jsou uvažovány s volným průchozím parterem, aby nenarušovaly hlavní komunikační toky.
Samotný prstenec je rozdělen na šest samostatně stojících segmentů, z nichž jsou tři pojaty jako pevné přízemní objekty (kavárna, knihovna s podiem a veřejné WC). Tři zbývající segmenty jsou navrženy jako tržnicové stánky lehké konstrukce s membránovým zastřešením. K rozdělení prstence došlo mimo jiné z důvodu zajištění co největší prostupnosti náměstí a to ve všech dnes existujících komunikačních liniích. Mezi jednotlivými segmenty se nachází dostatečně široký prázdný prostor zajišťující volný pohyb chodců, návštěvníků. Odstupy segmentů jakož i vzdušné pojetí tržnicových stánků se rovněž staví proti vnímání prstence jako jednolité zástavby.
Tržnicové stánky jsou navrženy jako vzdušné prvky s lehkou ocelovou trubkovou konstrukcí nesoucí zavěšené membránové zastřešení. Toto zastřešení je nutné, tak jak je navrženo, realizovat v dostatečné výšce, aby po demontáži stánkového pultu (stánkové pulty se neuvažují jako trvalé prvky) vznikl v místě stánku vzdušný a příjemný průchod. Každý stánek je uvažován, že bude vybaven pevným přípojným bodem (napojení el. energie, vody, odpadu), který se může rovněž pojmout jako místo pro uložení stánkového pultu a třeba i dalšího vybavení stánku.
Stavební objekty prstence jsou situovány v jižní části náměstí. V severní části je dán více prostor zeleni. Prstenec je zde definován změnou výškové úrovně - terénním valem, který společně s osázenou vzrostlou zelení tvoří vizuální i akustickou bariéru provozu ulice Poděbradská. Nejvyšší bod valu (cca 2,0m nad úrovní plochy náměstí) je v jeho podélné polovině, v blízkosti stávajícího vstupu do podchodu. Směrem k východu a západu se poté val "ztrácí" – plynule klesá až do úrovně ohraničujících komunikací.
Zpevněné plochy v řešeném prostoru budou nově dlážděny. Vnitřní prostor prstence – nové náměstí – bude vydlážděn odlišně (např. materiálově, barevně) než okolní komunikace. V místě mezer mezi segmenty, tedy komunikačních pásech dojde ke zvýraznění těchto komunikačních směrů v podobě průniku povrchu komunikací do tohoto odlišného dláždění náměstí. Všechny zpevněné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti, tedy jako bezbariérový prostor a to včetně návaznosti na vstupy do navržených pevných objektů...
fotografie
LOKACE: PRAHA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

stávající stav - nehostinné území - velká volná parkovací plocha bez přirozeného dělení a hierarchie; - dva „tvrdé“ objekty, které mezi sebou nijak nekomunikují; - do území je možný přístup třemi vjezdy; - nevýrazné vstupy do Objektů.

požadavky a cíle - větší množství zeleně, příjemné a přátelské prostředí, odpočinkové a relaxační zóny, navigační/orientační systém vnějších prostor, provázání vnějšího prostoru s budovami, jasná identifikace areálu - dobrá viditelnosti z dálky, optické uzavření areálu.

popis návrhu - důraz na ozelenění území, návrh nechává areál kontrolovaně „zarůst“; uzavření areálu se zdůrazněním jednoho hlavního vjezdu a výjezdu (zviditelnění totemem - poutačem). V koncových místech nově vzniklých slepých ramen komunikací jsou navrženy rozšířené plochy pro otočení vozidel; půdorysným zvlněním komunikační osy před objekty dochází k zrušení pocitu monotónnosti přímých linií a hlavně k vytvoření adekvátních ploch pro nové funkce (např. vstupní předprostor Objektu II, hlavní klidová zóna před vstupem do Objektu I atd.); i přes znásobení počtu zeleně a zracionálnění travních ploch, dochází pouze k jemnému úbytku parkovacích stání (konkrétně ze současných 156míst na nově vzniklých 146míst); vytvoření klidových míst pro posezení v zeleni, areál celkově doplněn o mobiliář a svítidla, hlavní klidová zóna je navržena s vodním prvkem; zvýraznění vstupu Objektu I novou markýzou, která současně propojí svým ozeleněným charakterem objekt s okolím. Vstupní část objektu bude dále doplněna grafikou, dřevěným obkladem a novým označením pro lepší orientaci. Tyto prvky budou použity i u vstupu Objektu II, tím dojde k vzájemném u vizuálnímu propojení; Objekty budou po části svého obvodu doplněny dřevěným „molem“, které bude sloužit k pěší komunikaci a propojení interiéru budov s exteriérem. „Molo“ plynule přechází do prvků určených pro odpočinek (např. stupňovité sezení, sezení v rámci terénního valu atd.); oddělení území od sousedního pozemku v jižní části je navržen o neprůhlednou úpravou oplocení doplněném dřevěnými pergolami p ro parkovací stání (návštěvy) a navazujícími klidovými zónami s posezením v nově navržené zeleni; mezi protilehlými parkovacími místy před Objektem I vzniká zelené oddělení - paravány, které plynule přecházejí do zeleně
fotografie
LOKACE: LÁDVÍ, OKR. PRAHA-VÝCHOD
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: VOJTĚCH ŠAROUN

Návrh řeší optimální využití již dané parcelace lokality. Celkem je řešeno 14 parcel. Svažitá lokalita je osazena třemi typy rodinných domů (A, B, C). Na parcele 540/51 je již v současné době umístěn dům typ C, což s ohledem na jeho začlenění vedlo v návrhu k jeho opakovanému využití na dalších parcelách. Pro zajištění větších vzájemných odstupů domů na úzkých parcelách západně od středové komunikace byly tyto domy osazeny na pozemcích střídavě. Pozemky byly osazeny rozměrově vhodnými domy, přičemž východně od středové komunikace byly umístěny jednotně pouze dvoupodlažní domy typ B a C, západně pak dochází k výškové hře hmot jednopodlažního domu typ A s dvoupodlažním domem typ C. Dům typ A a B svým vzhledem korespondují se vzhledem domu typ C. Pro sjednocení výrazu lokality budou všechny tři typy domů řešeny v různých variacích stejných materiálů.
fotografie
LOKACE: HOSTAVICE, OKRES HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Studie se zabývá možným využitím pozemků v Hostavicích k výstavbě rodinných domů dle požadavků zadavatele.
Vstupním podkladem bylo rozdělení pozemků vzešlé z úvodní rozvahy. Navržená obslužná komunikace ze západu, společná pro všechny tři pozemky, a dále objekty na sousedních pozemcích nás vedli k rozhodnutí shluknout všechny tři navrhované rodinné domy k centru celého území, k navržené komunikaci. Tato volba, jak již bylo řečeno, byla podpořena i charakterem sousedící zástavby, kterou jsme se snažili maximálně odsunout za hranice vnímání.
Rozmístěním vjezdů vůči navržené komunikaci, jakož i odstavných ploch na pozemcích, jsme se snažili v nejvyšší míře vyhnout nadměrné velikosti těchto ploch. Pouze u jednoho domu bylo nutné vytvořit prostor pro otáčení vozidla přímo na pozemku. V ostatních dvou případech se vozidla otáčejí s využitím obslužné komunikace.
Půdorysy objektů vznikaly ve vztahu na linie hranic jednotlivých pozemků a ochranných pásem. Stejně tak je i vytvarovaly vzájemné zvolené odstupy mezi objekty. Dalším formovacím prvkem byla volná zeleň rozkládající se severně od řešeného pozemku, jenž vybízela vytvořit, jakožto vhodný objekt pozorování, dostatečný výhled každému z navržených domů. Objekty byly tedy řešeny i s ohledem na to, aby si vzájemně v tomto ohledu nepřekážely.
Cítili jsme, že je nutné vytvořit objekty odpovídající okolní spíše drobnější byť husté zástavbě, vyhnout se mohutnosti. Každý z domů je proto tvořen kompaktním prolnutím tří různě tvarovaných hlavních hmot, čímž, při zajištění dostatečného obytného prostoru, vznikly objekty s dobrým měřítkem. S jednotlivými hmotami jsou částečně i děleny funkce soustředěné v rodinném domě. Jádro domu s hlavními obytnými prostory je pak u každého domu vždy dynamickým dominantním prvkem. Každý z domů je unikát, kterému nejsou nijak na škodu společné sjednocující principy.
Centralizací zástavby byla zajištěna volnost prostoru zahrad. Objekty jsou pojaty v přímé návaznosti obytných prostor na tyto venkovní prostory a to jak vizuální tak komunikační a funkční. Celkovému spojení s venkovním prostorem odpovídá u každého domu i hra s několika výškovými úrovněmi definovanými přirozeným tvarováním původního pozemku.
Z představovaného návrhu je víc než zřejmý důraz na zajištění dostatečného soukromí pro život v domě i na zahradě.
fotografie
LOKACE: ČESKÝ BROD, STŘEDOČESKÝ KRAJ
FÁZE: VE VÝSTAVBĚ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

Základní urbanistický návrh řeší napojení a zokruhování komunikací celého areálu tak, aby se obslužně propojily s okolní zástavbou a vytvořily funkční dopravní strukturu města. Hlavní komunikační osa rozděluje pozemek na dvě části. Komunikační osa se napojuje na stávající vjezd ze Sportovní ulice a končí na ni kolmou nově navrženou komunikací. Kolmá komunikace ústí do ulic V lukách a Pod malým vrchem. Na hlavní osu se také napojují pěší komunikace v zelených pásech, které ještě dále dělí plochu navrhované lokality na šest bloků. Jednotlivé bloky jsou zastavěny 67 řadovými domy několika typů. Napojení hlavní komunikační osy z ulice Sportovní zásadně determinuje dělení a velikost jednotlivých stavebních parcel. Systém je navržen tak, že "hlubší" parcely podél ulice V lukách jsou rozčleněny na pozemky o šířce 7m a velikosti cca od 239 m2 do 265 m2. Na těchto parcelách je použitý řadový dům obdélníkového tvaru - typ A obohacený o několik podtypů. Dvě krajní parcely mají z důvodů odstupových vzdáleností od sousedních pozemků vetší velikost - 517 m2 a 342 m2. Na druhé straně podél ulice Pod malým vrchem, kde jsou parcely "mělčí", je dělení pozemků změněno na šířku 10m o velikosti parcel cca od 242 m2 do 353 m2, na těchto parcelách je použitý řadový dům půdorysného tvarování písmena L – typ B, taktéž obohacený o několik podtypů. Finální rozdělení areálu do šesti bloků je řešeno především z důvodů prostorového členění řadových linií u objektů tak, aby nevytvářely jednolitou zástavbu podél celého území. Ve výsledném řešení je navrženo 7 podtypů řadových domů,které mají přispět k dalšímu členění a pestrosti v celé lokalitě.
Navržené komunikace jsou obousměrné, 6m široké. Oboustranné chodníky mají 2m šířky. Součástí chodníků je veřejná zeleň ve formě stromů. Komunikace pro pěší charakterizují organické linky pěšin, zeleň a vybavenost / lavičky, dětské atrakce /, které záměrně narušují jinak stroze účelný a funkčně pravoúhlý systém zástavby. Šířka relaxačních zelených pásů pro pěší je 10 m.
Důležitý aspekt zapracování zelených ploch do celého území / stromy, keře, trávníky / se projevuje ve veřejných prostranstvích, zelených pásech pro pěší a také v soukromých částech v rámci předzahrádek objektů a samotných vnitřních zahrad. Jedním z prvků charakterizující výraz areálu jsou otevřené předzahrádky u všech parcel. Absence klasického vymezení pozemku plotem, dává území jiný prostorový náboj, především opticky zvětšuje a přirozeně propojuje komunikační veřejné zóny s prostory soukromými.
Navrhované řešení se snaží propojit lokalitu s okolím a přitom vytvořit ucelené, kompaktní území pro bydlení.
Bližší informace na www.vlukach.cz
fotografie
LOKACE: OSTRAVA - LHOTKA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

Výsledná varianta ztvárňuje urbanisticky námět květiny: centrální zvlněná komunikační osa, obohacena o veřejnou zeleň a osvětlení s možností parkovacích stání v celé její délce. Zvlněná komunikační osa přirozeně zpomaluje provoz, dělí pozemky na různé velikosti a znemožňuje přímý průhled skrz lokalitu. Na centrální osu navazují střídavě podružné komunikace k objektům; osa je v horní části ukončena kruhovým náměstím s vodním prvkem a mobiliářem. V dolní části mezi řadovými domy vzniká uzavřené náměstí s parkovou plochou. Na ploše se nachází zeleň, mobiliář, vodní prvek, dětské hřiště a rozšířená parkovací stání. Ve střední části jsou domy obslouženy přes vlastní náměstíčka, zajišťující snadné otáčení vozidel. Každý veřejný prostor bude mít svojí vlastní estetiku a charakter.
Propojení s okolní zástavbou umožňuje hlavní vjezd z ulice Hlohová a pěší propojení s boční přilehlou lokalitou.
Lokalita obsahuje 23 domů v osmi typech; racionální, terasovité objekty začleněné do terénu s navzájem provázanou moderní estetikou. Ovlivňujícím prvkem návrhu se stal výrazně svažitý terén lokality. Svah je rozčleněn strukturou zástavby a komunikacemi na terasy, které výškově člení řešené území. Druh zástavby se vyvíjí se stoupajícím terénem od řadových domů až po luxusní vily.
Celé území by se mělo vyznačovat zdůrazněním důležitosti kvalitního řešení zeleně v zahradních částech, kde domy v průběhu času "zarostou" bohatou zelení;
fotografie
LOKACE: CHUDOPLESY, OKRES MLADÁ BOLESLAV
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Návrh urbanistického řešení na zastavění území šestnácti rodinnými domy.
fotografie
LOKACE: SVRATKA - TÁBOR, KRAJ VYSOČINA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Hlavní koncepční řešení vychází ze současných prostorových souvislostí. Návrh navazuje z jižní a západní strany na rastr rostlé zástavby, snaží se přizpůsobit velikosti a tvaru přilehlých pozemků. Čím vzdálenější poloha od centra města, tím se velikost parcel zvětšuje. Výsledkem je lepší prolnutí s okolní přírodou. Celé území doplňuje zeleň a v severní části lokality počítáme s vytvořením volného prostranství obohaceného o lavičky a stromy. Všechny nově navržené komunikace jsou obousměrné a zokruhované. Důležitým prvkem v návrhu je také výhledové propojení s parcelami č. 281, 284, 287. Tím se eliminují komplikace s budoucím možným sjednocením celé lokality Tábor.Mezi výhledové řešení patří také propojení komunikace na východní straně areálu s ulicí p.p.č. 1135. Tato úprava přinese lepší obslužnost celé lokality.
fotografie
LOKACE: LOKALITA V ZAHRADÁCH, UNHOŠŤ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECHT, ING.ARCH. FRANTIŠEK MÜLLER

Průmyslová zóna s napojením na město.
fotografie
LOKACE: KLADNO - ČÁST OSTROVEC
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. KAREL ALBRECH

Obytná struktura.
 
PS-Architekti